[E–pub New] (القرآن الكريم) author Anonymous

review ´ eBook or Kindle ePUB ´ Anonymous

review القرآن الكريم Ô eBook or Kindle ePUB بی تردید ترجمه هر آیه ، نمود و جلوه تفسیر آن است ؛ یعنی هر مترجمی نخست به بررسی آیات می پردازد و به معنا و مفهوم آن پی می برد و اگر چندین احتمال معنایی در میان باشد ، با ابزاری که در اختیار دارد ، بهترین وجه را برمی گزیند و حاصل کار خویش را با نام ترجمه می نگارد این است که گفته اند هر ترجمه ای مسوق به تفسیر است و ترجمه و تفسیر ، اجمال و تفصیل یک حقیقت اندپس صحت و اتقان ترجمه قرآن ، در گرو تفسیر درست آن استاین اصل منطقی موجب شده که در ترجمه حاضر ، تفسیر گران سنگ المیزان مبنا قرار داده شودتفسیری که به حق در عالم اسلام بی نظیر است و مؤلف آن ، حضرت علامه طباطبایی ، در علوم و معارف الهی و فلسفه اسلامی بی بدیل و در فقه و اصول و حدیث و علوم ادبی و اجتماعی دانشمندی توانا و سرآمد بوده استترجمه های تحت اللفظی که مشکل نادیده گرفتن دستور زبان فارسی و ارائه جملاتی با ترکیب ناهم?. what I learned from this book is that Islam is NOT what they say it is in the media and that it is also not what the radicals claim it is The ur an is the perfect companion to our own Holy Bible The Narayanpur Incident radicals claim it is The ur an is the perfect companion to our own Holy Bible

summary القرآن الكريمالقرآن الكريم

review القرآن الكريم Ô eBook or Kindle ePUB ?ی این موجب نشده که در برگردان واژه ها و جمله ها مساحمه ای روا شمرده شود2 نه تنها در برابر هر واژه ای معادلی نهاده شده ، بلکه سعی بسیار شده بلکه سعی بسیار شده که حتی در برابر حرکات و اعراب کلمات که گویای معنایی خاص بوده ، نیز معادلی آورده و به گونه ای مفاد آن منعکس شود3 همسانی ترجمه واژه ها و جمله های همسان یک اصل است ؛ ولی چه بسا اختلاف سیاق آیات و ارتباط جمله ها و سایر قرائن کلامی اقتضا کرده است که کلمات مشابه و جمله های همسان ، ترجمه ای برابر نداشته باشند4 گویایی و رسایی در این ترجمه از اصول مهم می باشد5 همانگونه که قرآن بر زبان عموم مردم نازل شده ، در این ترجمه بر این شیوه تأکید شده استاین ترجمه این دغدغه را داشته که المیزان مهمترین تفسیر جهان اسلام است و دریایی از معارف الهی را در خود جای داده است که هر موجی از آن معرفتی را به سوی تشنگان معارف به ارمغان می آورد. It s the Koran Even if like me you are not religious you should still read the Koran since it is such a big part of this world If for no other reason than to have some sort of understanding into what everyone is talking about and fighting over and if you are religious if you are Christian or Muslim you HAVE to read this so that no one else can tell you what it says if you rely on others they can mislead you whether purposely or not down the wrong path to understand the true message of this collection of stories 13 Sculptures Children Should Know religious you should still The Economics of Business Enterprise An Introduction to Economic Organisation and the Theory of the Firm Third Edition read the Koran since it is such a big part of this world If for no other Warum macht die Nudel dumm? reason than to have some sort of understanding into what everyone is talking about and fighting over and if you are The Rapids of a Great River religious if you are Christian or Muslim you HAVE to Tracking Globalization read this so that no one else can tell you what it says if you Fundamentals of Deep Learning rely on others they can mislead you whether purposely or not down the wrong path to understand the true message of this collection of stories

review ´ eBook or Kindle ePUB ´ Anonymous

review القرآن الكريم Ô eBook or Kindle ePUB ?ون را دارنداز طرفی ترجمه های جدیدتر که به زبان امروزی نگاشته شده اند نیز ، چون برای شکل گیری ترکیب درست جملات از پرانتزها و قلابهای زیادی استفاده کرده اند ، باعث مخدوش شدن پیوستگی ترجمه و ایجاد توهم نارسایی معنایی آیات قرآن در ذهن مخاطب شده انداگر ترجمه را به «برگردان متنی به زبان دیگر» ترجمه کنیم ، مهمترین اصل آن است که همه معانی مندرج در زبان مبدأ بی آنکه از آن کاسته شود یا بر آن افزوده گردد ، در قالب زبان مبدأ ارائه شودبنابراین ترجمه برابر و وفادار آنست که هر نکته و مطلبی را که می توان از متن استفاده کرد ، عرضه کندبه عبارت دیگر ترجمه باید حقایقی را که قرآن کریم با اتکا به قرائن داخلی و پیوسته به آنها اشاره دارد را نمایان سازد«ترجمه قرآن بر اساس المیزان» تا حدودی این مسیر را پیموده استاصول مورد نظر در این ترجمه 1 این ترجمه ، اگر چه معنایی و محتوایی است ؛ و?. Before you read on it is important that you read and understand thisTHIS REVIEW IS WRITTEN BY AN ATHEIST I DO NOT SUGAR COAT NOR DO I WRAP MY OPINIONS IN COTTON TO PROTECT THE DELICATE ANDOR EASILY OFFENDED RELIGIOUS READER IF YOU FOLLOW THE ISLAMIC FAITH AND GET OFFENDED WHEN YOUR HOLY BOOK AND RELIGION RECEIVES CRITICISM READ NO FURTHER YOU WILL NOT LIKE WHAT I HAVE TO SAY ABOUT THE URAN CONSIDER YOURSELF WARNED IF YOU CONTINUE TO READ FURTHER THEN YOU WANT TO BE OFFENDED STOP HERE DON T SAY I DID NOT WARN YOU ABOUT THE CONTENT OF THIS REVIEWWhy the above disclaimerI am extremely fed up with all the people who come here and do nothing but whine and complain about my review All you do is showing us your lack of education intelligence and respect Your comments clearly shows the world that you have actually read nothing at all not the review in uestion nor have you actually read and understood the content of the uran a book you profess to call sacred All you do is read half a sentence see the 1 star rating and then you start complaining instead of continue reading with an attempt of neutral eyes God forbid pun intended that you even start reading the comments that this review already has gotten before you start jotting down what has been written down beforeFrom this moment on users who post comments that show disrespect and the above mentioned ignorance will be instantly blocked Only people that show respect and a minimum of half a brain will be allowed to discuss Not happy Go write your own review instead of whining about my opinion of a book I have readview spoilerStart of original review below this pointI ve studied religion and as part of my studies the u ran was one of the Holy Books that I ve encountered as with Judaism Christianity and other faiths Volumes can be written about this book but now I just want to ask only one uestion about this particular work of literature fictionHow can a book that1 legitimise violence against women 2 murder and persecute infidelspeople of different faith and3 encourage sex with children ever get a 432 rating on GoodReads at the time of the reviewOk technically that s four uestions but you get my driftEnd of original reviewEDIT 12122012I have received a lot of personal attacks and insults which have been both flagged and reported to GoodReads because of my above claim by people who obviously feel that they need to protect their faith I refuse to keep answering them I ve grown fed up with it especially because of their insulting and unfounded remarks However I know that I am not telling tales or being unprecise or untrue or even prejudiced in my claims I am not islamaphobe as some claim I despise all organised religion that condones abuse and bigotry in any form including the faith that I have been raised with Christianity After some research I have found the actual text in the uran that proves that it does encourage sex with prepubescent girls aka girls who have not menstruated yet Please find below the actual Arabic text it s transliteration and it s translation Again I do not readspeak Arabic but I trust my sources to be correctat Tala 654 Transliteration Waalla ee ya isna mina almaheedi min nisa ikum ini irtabtum faAAiddatuhunna thalathatu ashhurin waalla ee lam yahidna waolatu al ahmali ajaluhunna an yadaAAna hamlahunna waman yattai Allaha yajAAal lahu min amrihi yusranEnlish translation one of many If you have any doubt concerning those women of yours who have finished with menstruation then their count is three months as it is with the ones who are still not menstruating my emphasis With those who are pregnant their term will be whenever they give birth God makes His matter easy for anyone who heeds Him English translation by TBIrving TB Irving was an American Muslim author professor and scholar who produced the first American English translation of the uran Language sources uote Sayyid Abul Ala Maududi clearly he could not say this any clearer than I Here one should bear in mind the fact that according to the explanations given in the uran the uestion of the waiting period arises in respect of the women with whom marriage may have been consummated for there is no waiting period in case divorce is pronounced before the consummation of marriage Therefore making mention of the waiting period for the girls who have not yet menstruated my emphasis clearly proves that it is not only permissible to give away the girl in marriage at this age but it is also permissible for the husband to consummate marriage with her Now obviously no Muslim has the right to forbid a thing which the uran has held as permissible Source will refrain from commenting further and let the above speak for itself and encourage everyone who has read this book to re read it again and write your own review Hateful disrespectful and harassing comments will be flagged reported deleted and the user who is posting said comments will get blocked EDIT 20022013For those of you who might still doubt the validity of the claim that Islam condones paedophilia and worships a paedophile I would like to draw your attention to the second most important book in Islam after the uran The Translation of the Meanings of Sahih Al Bukhari Arabic English In particular I would like to draw your attention to Sahih Bukhari 5236 and then he married Aisha when she was a girl of six years of age and he consumed that marriage when she was nine years oldFor those who are still in denial and claim that Aisha entered an early puberty clearly the below passages clearly state that she was NOTSahih Bukhari Volume 8 Book 73 Number 151 Narrated AishaI used to play with the dolls in the presence of the Prophet and my girl friends also used to play with me When Allah s Apostle used to enter my dwelling place they used to hide themselves but the Prophet would call them to join and play with me The playing with the dolls and similar images is forbidden but it was allowed for Aisha at that time as she was a little girl not yet reached the age of puberty Fateh al Bari page 143 Vol13Sahih Muslim Book 008 Number 3311 A isha Allah be pleased with her reported that Allah s Apostle may peace be upon him married her when she was seven years old and he was taken to his house as a bride when she was nine and her dolls were with her and when he the Holy Prophet died she was eighteen years oldDon t have a copy of Sahih Bukhari at hand Not to worry I have links to the remarkable passages here about the illusion of Islam being a religion of peace Then I encourage you to watch this enlightening documentary 474 TranslationSo when you meet those who disbelieve in battle strike their necks until when you have inflicted slaughter upon them then secure their bonds and either confer favor afterwards or ransom them until the war lays down its burdens That is the command And if Allah had willed He could have taken vengeance upon them Himself but He ordered armed struggle to test some of you by means of others And those who are killed in the cause of Allah never will He waste their deeds sarcasm Of course these words show nothing BUT tolerance peacefulness and about finding mutual understanding and peaceful coexistence with people who are ideologically politically and socially in opposition to sarcasm While you are at it check out this thought provokingarticle hide spoiler


10 thoughts on “[E–pub New] (القرآن الكريم) author Anonymous

 1. says: [E–pub New] (القرآن الكريم) author Anonymous review ´ eBook or Kindle ePUB ´ Anonymous Anonymous ´ 3 review

  summary القرآن الكريم [E–pub New] (القرآن الكريم) author Anonymous Have other people noticed that the ur'an is listed here as being by Allah whereas the Bible is by Anonymous? If I were a Christian I think th

 2. says: Anonymous ´ 3 review review ´ eBook or Kindle ePUB ´ Anonymous [E–pub New] (القرآن الكريم) author Anonymous

  review ´ eBook or Kindle ePUB ´ Anonymous Anonymous ´ 3 review [E–pub New] (القرآن الكريم) author Anonymous This book was one of the most amazing books that I have ever read It changed my whole perspective on the muslim peopleI had a very positive view of the Muslim people and their beliefs after reading this

 3. says: [E–pub New] (القرآن الكريم) author Anonymous

  review ´ eBook or Kindle ePUB ´ Anonymous Anonymous ´ 3 review summary القرآن الكريم what I learned from this book is that Islam is NOT what they say it is in the media and that it is also not what the radicals claim it is The ur'an is the perfect companion to our own Holy Bible

 4. says: review ´ eBook or Kindle ePUB ´ Anonymous Anonymous ´ 3 review summary القرآن الكريم

  [E–pub New] (القرآن الكريم) author Anonymous who am I to say my opinion about this Miracle

 5. says: [E–pub New] (القرآن الكريم) author Anonymous Anonymous ´ 3 review review ´ eBook or Kindle ePUB ´ Anonymous

  review ´ eBook or Kindle ePUB ´ Anonymous [E–pub New] (القرآن الكريم) author Anonymous Anonymous ´ 3 review Before you read on it is important that you read and understand thisTHIS REVIEW IS WRITTEN BY AN ATHEIST I DO NOT SUGAR COAT NOR DO I WRAP MY OPINIONS IN COTTON TO PROTECT THE DELICATE ANDOR EASILY OFFENDED RELI

 6. says: review ´ eBook or Kindle ePUB ´ Anonymous [E–pub New] (القرآن الكريم) author Anonymous

  Anonymous ´ 3 review [E–pub New] (القرآن الكريم) author Anonymous A book for life a book for the next life a book for all eternity unspoken by man engulfed by humanity but indiscribable of any earthly tongue I cannot let you understand it but i can invite you to feel it

 7. says: [E–pub New] (القرآن الكريم) author Anonymous

  Anonymous ´ 3 review [E–pub New] (القرآن الكريم) author Anonymous My Noble ur'an is Arabic with Meanings translated to PortugueseBrAmazing interesting and free of misteriesIslam goes straight to the point based on science and logicBiʾsm Allāh ar raḥmān ar raḥīm “in the name of God the Merciful the Compassionate”

 8. says: [E–pub New] (القرآن الكريم) author Anonymous

  summary القرآن الكريم review ´ eBook or Kindle ePUB ´ Anonymous Anonymous ´ 3 review I won't rate it because it's a holy book and since when can you judge a holy book? Plus I'm Jewish it's not my place to ‘judge’ the ur'anI found it interesting to see all the things we Jews and Muslims have in common It helped me understood way better what I was readingOnce and for all if you seriously think being Muslim is about hating people then it means you haven't read the ur'an or that you're not even trying to

 9. says: summary القرآن الكريم Anonymous ´ 3 review [E–pub New] (القرآن الكريم) author Anonymous

  review ´ eBook or Kindle ePUB ´ Anonymous Anonymous ´ 3 review [E–pub New] (القرآن الكريم) author Anonymous It's the Koran Even if like me you are not religious you should still read the Koran since it is such a big part of this world If for no other

 10. says: summary القرآن الكريم review ´ eBook or Kindle ePUB ´ Anonymous Anonymous ´ 3 review

  review ´ eBook or Kindle ePUB ´ Anonymous Anonymous ´ 3 review [E–pub New] (القرآن الكريم) author Anonymous No of this book You may wonder why no with this book Well Turn to page 54 of this book and read the fourth chapter verse 34 and put yourself in my place when you discover this books permits the male to beat the woman just because she is not a male Here is the whole verseIf you fear high handedness from your wives remind them of the teachings of God then ignore them when you go to bed then hit themWhat? Hit them? You mean I a man hit a wom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • 365
 • القرآن الكريم
 • Anonymous
 • Arabic
 • 19 April 2020
 • null